fbpx

Integritetspolicy

Hajk Sweden AB, 559345-3474, är ett privatägt företag inom besöksnäringen i Skåne. Varumärket är Hajk. Vi tillhandahåller all-inclusive vandringsresor samt boende. Hajk Sweden AB (även kallat ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och i denna integritetspolicy redogör vi för hur vi gör detta.
Policyn har följande innehåll:

1. Bakgrund och syfte
2. Dina rättigheter
3. I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?
4. Hur får vi information om dig?
5. Hur använder vi information om dig?
6. Hur länge sparas informationen?
7. Vilka kan vi komma att dela din information med?
8. Kontaktuppgifter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund.
Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder:
• behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (”avtal”),
• behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet vi har enligt en annan lag (”rättslig förpliktelse”),
• behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen och dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (”intresseavvägning”), eller
• i vissa specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till den aktuella behandlingen (”samtycke”).
I de allra flesta fall utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall förutsätter dock vår behandling ditt samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets- och dataskyddsregler genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@hajksweden.se. Nedan redogör vi dels för de ”berättigade ändamål” som vi samlar in dina personuppgifter för, dels enligt vilken rättslig grund vi gör detta.

Dina rättigheter
Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade.
Mer information om dina rättigheter finns här:
1. Rätt till information
2. Korrekta uppgifter
3. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
4. Rätt till begränsning av behandling
5. Dataportabilitet 6. Rätt att göra invändningar
7. Klagomål
8. Skadestånd

Rätt till information
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Dataskydd”.
Hajk Sweden AB
RIBERSBORGSGATAN 14 A
217 53 Malmö.

För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

Korrekta uppgifter
Vi försöker hela tiden se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om vi upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter, försöker vi att korrigera dem alternativt ta bort dem. Om uppgifter rättas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har delat din information med om rättelsen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat din information med.

Rätten att bli glömd
I bokningssystemet sparas dina personuppgifter 2 år från avslutad bokning. Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
• Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Om uppgifter raderas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Begränsad åtkomst
Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska du informeras.

Dataportabilitet
‍Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

Klagomål
‍Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd
‍En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen. Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

När behöver vi behandla dina personuppgifter?
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande situationer:
1. Tillhandahållande av våra produkter och tjänster:
1. Bokning av boende
2. Ev. bokad aktivitet i samband med boendet
3. Kundsupport-ärende
4. Informationssäkerhet och beivrande av missbruk
5. Kommunikation om produkter och tjänster
6. Utveckling av produkter och tjänster
7. Marknadsföring
8. Besök på våra webbplatser
9. Nyhetsbrev
10. Säkerhet och prestanda. Kontakt via sociala medier

Tillhandahållande av våra produkter eller tjänster
För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:
• Har bokat ett boende eller aktivitet genom oss
• Har bokat boende hos oss genom en återförsäljare
• varit i kontakt med vår Kundservice

Kund till en återförsäljare eller samarbetspartner till oss
‍Om du köpt ditt boende hos en återförsäljare eller samarbetspartner till oss, kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna:
• identifiera dig som kund,
• fullfölja vårt avtal med dig om leverans av produkter och tjänster
• för att hantera klagomål och reklamationer,
• i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.
De uppgifter vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer). De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du köpt. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför fullgörandet av avtalet med dig. Vi kommer att behandla dina personuppgifter 2 år efter bokningens slutdatum.

Visat intresse för våra produkter eller tjänster
‍För att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:
• har efterfrågat information om våra produkter eller tjänster via webbsida, sociala medier, mail eller telefon.
• har lämnat din information till oss i samband med ett event som vi eller någon av våra återförsäljare eller samarbetspartners arrangerat eller deltagit i.
De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, vanligen kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer). För att vi ska kunna marknadsföra våra produkter och tjänster, utgår vi från att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte omfattas av vår behandling. Den rättsliga grunden för behandlingarna är därför intresseavvägning.
Har du efterfrågat/fått en offert, kommer vi att spara dina uppgifter i sex månader från och med din förfrågan. Har du lämnat dina uppgifter vid förfrågningar via webbplats eller i samband med event, kommer vi att spara dina uppgifter i 6 månader från det att du lämnade dem till oss.

Kundservice-ärenden
‍Om du kontaktar vår Kundservice, behöver vi kunna identifiera dig som kund och vi kommer i många fall behöva dina bokningsuppgifter för att kunna hantera reklamationer, klagomål och frågor. De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, såsom kontaktuppgifter såsom namn, adress, e- postadress, telefonnummer och bokningsnummer.
Om vi tar emot reklamation från någon, skapar vi ett ärende som innehåller information om reklamationen. Ärendet innehåller normalt såväl gästens identitet som identiteten för övriga personer som berörs av reklamationen.
Vi måste oftast avslöja den klagandes identitet till den som klagomålet rör. Detta är oundvikligt när riktigheten av en persons agerande är föremål för ett klagomål. Om en klagande inte vill att information som identifierar honom eller henne avslöjas, kommer vi att försöka respektera detta. Det kan dock vara omöjligt att behandla ett klagomål på anonym grund.
De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla information om den produkt eller tjänst du köpt eller för att avhjälpa fel. Vår skyldighet att avhjälpa fel kan dels framgå av avtal, dels av lag inklusive konsumentskyddslagstiftning. Rättslig grund för behandlingen kan därför vara både fullgörande av avtal som rättslig skyldighet.

‍Informationssäkerhet och beivrande av missbruk
‍Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra produkter och tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för de tjänster som vi tillhandahåller. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier. De uppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är till exempel IP-adresser och information om din dator eller mobila enhet.
Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal.

Kommunikation om produkter och tjänster
Vi kan komma att behandla personuppgifter när vi behöver kommunicera med dig för att tillhandahålla serviceinformation eller uppdateringar av produkterna och tjänsterna vi enligt avtal tillhandahåller dig. Vi behandlar även personuppgifter när du kontaktar vår kundservice.
Vi kan även komma att behandla uppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, till exempel om du valt att svara på en kundersökningsenkät som vi skickat till dig.
Våra berättigade intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra produkter och tjänster och dess tillgänglighet samt för att förbättra våra produkter och tjänster. I samband med sådan behandling, kan vi komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, e postadress, telefonnummer) och uppgifter om vilka produkter och tjänster du använder.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål 2 år efter senaste bokning.

Utveckling av produkter och tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet i form av våra produkter och tjänster. För sådana ändamål kan vi komma att sammanställa statistik för analysbehov.
Våra berättigade intressen för sådan behandling är att optimera våra produkter och tjänster för våra kunder. För att tekniskt kunna genomföra detta kan vi komma att använda kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Vi kommer även att behandla uppgifter om din dator eller mobila enhet, t.ex. version och modell.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål 2 år efter senaste bokning.

Marknadsföring
Vi behandlar olika slags personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, telefon, e-post, Facebook, Instagram och via vår webbplats.
För att du ska ha möjlighet att säga upp prenumerationen på ett visst nyhetsbrev eller liknande utskick, kommer det att finnas anvisningar i varje utskick om hur du kan gå tillväga för att avböja framtida kommunikation.
Våra berättigade intressen för sådan behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter eller tjänster. Vi kan därför komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) samt demografiska uppgifter (kön, ålder och postnummer) samt uppgifter om vilka produkter eller tjänster du har bokat.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål 2 år efter senaste bokning.

Besök på våra webbplatser
När någon besöker vår webbplats, www.hajksweden.se, använder vi tredjepartstjänst(er) för att samla in information och detaljer om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information behandlas utan att någon identifieras. Vi gör inte några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats och vi tillåter inte heller att tredjepartstjänsten gör det. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg. Vi kommer i så fall att redogöra för när vi kommer att samla in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookie-policy.

Nyhetsbrev
‍Vi samlar statistik kring öppnandet av e-post och denna hjälper oss att övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi kan komma att behandla är din e-postadress. Är du kund, kan den rättsliga grunden för vårt utskick vara en intresseavvägning. Du kan även ha lämnat ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrev i samband med ett event eller i annan kontakt med oss eller någon av våra återförsäljare eller samarbetspartners. Oavsett vilken rättslig grund vår behandling vilar på, så har du rätt att när som helst avböja fler utskick genom att meddela oss detta.
Din e-postadress behandlas för ovanstående syfte till dess att du avböjer fler framtida utskick.

Sociala media
Om du skickar oss ett meddelande via sociala medier, kommer meddelandet att lagras i 1 år. Meddelandet kommer inte att delas med några andra företag eller organisationer.

Hur får vi information om dig?
Information som du delar med dig av
‍Vi samlar in personuppgifter från dig på flera olika sätt. Det kan till exempel ske när du själv lämnar dina uppgifter när du bokar boende eller aktivitet, kontaktar vår kundtjänst eller söker kontakt med oss via sociala medier. Vi kan komma att samla in följande personuppgifter från dig:
• kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer)

Information som vi samlar in om dig
‍När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande personuppgifter:
• kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)
• Information om använda tjänster • Historisk information (din köphistorik m.m.).
• Information om hur du interagerar med oss (hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfil, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig).
• information om din dator eller mobila enhet (såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning).

Känslig information
‍Vi samlar normalt inte information som rör känsliga personuppgifter (uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackföreningar samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). I samband med försäljning av matkassar kan vi komma att inhämta information om matallergier. Denna information sparas endast tills bokningen är passerad. Personnummer utgör inte känsliga personuppgifter enligt gällande lagstiftning, men i den mån som personnummer lagras av oss, behandlar vi dem som särskilt skyddsvärda.

Vilka kan vi komma att dela din information med?
För att tillvarata dina rättigheter när vi delar din information till våra samarbetspartners eller leverantörer eller andra affärspartners, sker all delning i enlighet med skriftliga avtal som reglerar mottagarens rättigheter och skyldigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt godkännande att göra det. Vi kommer heller inte att dela dina personuppgifter med tredje man för att denna ska kunna använda dem för sina marknadsföringsändamål om vi inte erhållit ditt godkännande. Liksom vid oönskade utskick från oss, har du en laglig rätt att motsätta dig framtida utskick i marknadsföringssyfte från en tredje man som vi överlämnat dina personuppgifter till efter ditt godkännande. Du måste dock kontakta denna tredje part direkt om du vill motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter för detta ändamål. Följande parter kan vi komma att dela dina personuppgifter med:
1. Våra leverantörer
2. Våra affärspartners

‍Våra leverantörer
‍Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra leverantörer och som i förhållande till dig utgör tredje part. För att kunna utföra de tjänster vi köper in eller för att utveckla våra produkter och tjänster, måste våra leverantörer i flera situationer behandla dina personuppgifter.
I de avtal vi ingår med våra leverantörer finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. Vi och leverantörerna är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om de inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en leverantörs användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på info@hajksweden.se för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.

Våra affärspartners
‍Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra övriga affärspartners och som i förhållande till dig kan utgöra tredje part. Sådan delning görs för att de ska kunna skicka erbjudanden om deras produkter och tjänster.
Med ”affärspartners” avser vi bolag som erbjuder tjänster avseende tillägg av aktiviteter, tjänster eller produkter till ert boende hos oss.
I de avtal vi ingår med sådana övriga affärspartner finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. Vi och affärspartnerna är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om sådana inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en sådan övrig affärspartners användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på info@hajksweden.se, för att få information om vilka affärspartners som behandlat dina personuppgifter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige. Vi kan dock inte uttala oss om var dina personuppgifter behandlas när du använder appar eller andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till din vistelse tillhandahållna av tredje part (tredjepartsapplikationer). Om du har frågor gällande detta ber vi dig därför att ta direktkontakt med sådan part.

Kontakta oss
Hajk Sweden AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559345-3474 och har sitt säte på RIBERSBORGSGATAN 14 A, 217 53 Malmö. Hajk Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.
Vår kundtjänst är väl insatt i dataskyddsfrågor. Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på info@hajksweden.se.

Ändringar
Hajk Sweden AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy vid behov. Integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast 2023-08-30