fbpx

Privatlivspolitik

Hajk Sweden AB, 559345-3474, er en privatejet virksomhed inden for hotel- og restaurationsbranchen i Skåne. Mærket er Hajk. Vi tilbyder vandreferier og indkvartering med alt inklusive. Hajk Sweden AB (også kaldet “vi” eller “os”) er forpligtet til at beskytte dit privatliv, og denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi gør dette.
Politikken har følgende indhold:

1. Baggrund og formål
2. Dine rettigheder
3. I hvilke situationer har vi brug for at behandle dine personlige data?
4. Hvordan får vi oplysninger om dig?
5. Hvordan bruger vi oplysninger om dig?
6. Hvor længe opbevares oplysningerne?
7. Hvem kan vi dele dine oplysninger med?
8. Kontaktoplysninger

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning må personoplysninger kun indsamles til “specifikke, eksplicitte og legitime formål”. Indsamleren må ikke efterfølgende behandle dataene på en måde, der er uforenelig med disse formål. Derudover skal dataindsamleren have et retsgrundlag for sin behandling, kendt som en juridisk grund.
Vores behandling af dine personlige data er baseret på et eller flere af følgende juridiske grundlag:
– behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt med dig (“kontrakt”),
– behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde en forpligtelse, vi har i henhold til en anden lov (“juridisk forpligtelse”),
– behandlingen er nødvendig for vores legitime interesser, og dine interesser i at beskytte dine persondata ikke tilsidesættes (“interesseafvejning”); eller
– i visse specifikke tilfælde, efter at du har givet dit samtykke til den pågældende behandling (“samtykke”).
I langt de fleste tilfælde er det juridiske grundlag en kontrakt, en juridisk forpligtelse eller en interesseafvejning. I nogle tilfælde kræver vores behandling dog dit samtykke. I sådanne tilfælde vil vi indhente dit samtykke til den pågældende behandling, før den påbegyndes. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål om privatlivets fred og databeskyttelsesregler ved at sende en e-mail til os på info@hajksweden.se. Nedenfor forklarer vi de “legitime formål”, som vi indsamler dine persondata til, og det juridiske grundlag, som vi gør det på.

Dine rettigheder
I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du ret til at blive informeret om, hvornår og hvordan vi behandler dine personlige data. Du har også ret til, i visse tilfælde, at få adgang til dine personlige data eller at få dem flyttet, rettet eller slettet.
Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder her:
1. Ret til information
2. nøjagtige data
3. ret til sletning (“retten til at blive glemt”)
4. Ret til begrænsning af behandling
5. Dataportabilitet 6. Ret til at gøre indsigelse
7. Klager
8. Skadeserstatning

Ret til information
Du har ret til gratis at modtage information om de persondata, vi behandler om dig (et såkaldt registerudtræk). Anmodningen om et sådant uddrag skal være skriftlig og underskrevet af dig. Bemærk venligst, at vi kun videregiver data, som vi med sikkerhed ved tilhører dig. Vi må heller ikke videregive oplysninger, der krænker andres rettigheder. En sådan anmodning skal sendes til nedenstående adresse. Mærk kuverten “Databeskyttelse”.
Hajk Sverige AB
RIBERSBORGGATAN 14 A
217 53 Malmö.

For at sikre, at registerudtrækket ikke bliver sendt til den forkerte person, sender vi det til din folkeregisteradresse.

Nøjagtige data
Vi forsøger hele tiden at sikre, at dine personlige data er korrekte og opdaterede. Hvis vi opdager unøjagtige eller ufuldstændige data, vil vi bestræbe os på at rette dem eller fjerne dem. Hvis data rettes efter din anmodning, skal vi informere dem, som vi har delt dine oplysninger med, om rettelsen. Det gælder dog ikke, hvis det viser sig umuligt eller er for besværligt for os. Din ret til information betyder, at du har ret til at vide, hvem vi har delt dine oplysninger med.

Retten til at blive glemt
Dine personlige data gemmes i bookingsystemet i 2 år fra afslutningen af din booking. Som kunde har du altid ret til at kontakte os og anmode om sletning af dine personlige data. Vi er forpligtet til at slette data i følgende tilfælde:
– Hvis dataene ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet til.
– Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, og du trækker dit samtykke tilbage.
– Hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring, og du gør indsigelse mod behandlingen af oplysningerne
– Hvis personen gør indsigelse mod behandlingen af personoplysninger baseret på en interesseafvejning, og der ikke er nogen legitime grunde, der vejer tungere end dine interesser.
– Hvis de personlige data er blevet behandlet ulovligt
– Hvis sletning er påkrævet for at opfylde en juridisk forpligtelse.
Hvis data slettes efter din anmodning, skal vi informere dem, som vi har videregivet data til, om sletningen. Det gælder dog ikke, hvis det viser sig umuligt eller er for besværligt for os. Du har også ret til at anmode om oplysninger om, hvem data er blevet videregivet til.

Begrænset adgang
I nogle tilfælde kan du have ret til at anmode om, at behandlingen af dine personlige data begrænses. Begrænsning betyder, at dataene er markeret i vores systemer, så de kun kan behandles til visse begrænsede formål i fremtiden. Retten til begrænsning gælder bl.a., når du mener, at dataene er unøjagtige og har anmodet om berigtigelse. I sådanne tilfælde kan du også anmode om, at behandlingen af dataene begrænses, mens nøjagtigheden af dataene undersøges. Når begrænsningen ophører, skal du informeres.

Dataportabilitet
I nogle tilfælde har den person, der har givet sine personlige data, ret til at få og bruge sine personlige data et andet sted (dataportabilitet). Modtageren af personoplysningerne er forpligtet til at lette en sådan overførsel af personoplysninger. En forudsætning for dataportabilitet er, at modtageren behandler personoplysningerne på grundlag af dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt med dig, og dette gælder kun personoplysninger, som du selv har givet.

Klager
Hvis du mener, at vi behandler dine personlige data i strid med gældende databeskyttelsesregler, opfordres du til at underrette os så hurtigt som muligt. Du kan også kontakte Datatilsynet direkte for at indgive din klage.

Skadeserstatning
En person, der har lidt skade på grund af behandlingen af hans eller hendes personoplysninger i strid med GDPR, kan have ret til erstatning fra den eller de dataansvarlige, der er involveret i behandlingen. Den enkelte kan kræve erstatning fra den dataansvarlige eller databehandleren eller anlægge en erstatningssag ved retten.

Hvornår har vi brug for at behandle dine personoplysninger?
Vi kan behandle dine personlige data i følgende situationer:
1. levering af vores produkter og tjenester:
1. booking af indkvartering
2. ev. booket aktivitet relateret til boligen
3. Kundesupportsag
4. Informationssikkerhed og forebyggelse af misbrug
5. kommunikation om produkter og tjenester
6. Udvikling af produkter og tjenester
7. Markedsføring
8. besøg på vores hjemmesider
9. Nyhedsbreve
10. Sikkerhed og ydeevne. Kontakt via sociale medier

Levering af vores produkter eller tjenester
For at vi kan levere vores produkter og tjenester til dig, har vi i mange situationer brug for at behandle dine personlige data, specifikt om dig:
– Har booket et ophold eller en aktivitet gennem os
– Har booket overnatning hos os gennem en forhandler
– været i kontakt med vores kundeservice

Kunde hos en af vores forhandlere eller partnere
Hvis du har købt din bolig hos en af vores forhandlere eller partnere, behandler vi dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for, at vi kan gøre det:
– identificere dig som kunde,
– opfylde vores kontrakt med dig om levering af produkter og tjenester
– til at håndtere klager og krav,
– ellers for at beskytte vores rettigheder og opfylde vores forpligtelser i henhold til vores kontrakt med dig.
De data, vi kan behandle, er kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer). Den behandling, der er beskrevet ovenfor, er nødvendig for, at vi kan levere det produkt eller den service, du har købt. Det juridiske grundlag for behandlingen er derfor opfyldelsen af kontrakten med dig. Vi vil behandle dine personlige data i 2 år efter bookingens slutdato.

Udvist interesse for vores produkter eller tjenester
For at vi kan levere vores produkter og tjenester til dig, er vi i mange situationer nødt til at behandle dine personlige data, især hvis du:
– har anmodet om oplysninger om vores produkter eller tjenester via hjemmeside, sociale medier, e-mail eller telefon.
– givet dine oplysninger til os i forbindelse med et arrangement, som vi eller en af vores forhandlere eller partnere har arrangeret eller deltaget i.
De data, vi kan behandle, er de data, du giver os i forbindelse med kontakten, normalt kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer). For at vi kan markedsføre vores produkter og tjenester, antager vi, at vores interesse i at behandle dine personlige data opvejer din interesse i ikke at være genstand for vores behandling. Retsgrundlaget for behandlingen er derfor interesseafvejningen.
Hvis du har anmodet om/modtaget et tilbud, vil vi opbevare dine data i seks måneder fra datoen for din anmodning. Hvis du har givet dine data som svar på forespørgsler via hjemmesiden eller i forbindelse med arrangementer, opbevarer vi dine data i 6 måneder fra det tidspunkt, du gav dem til os.

Problemer med kundeservice
Hvis du kontakter vores kundeservice, er vi nødt til at kunne identificere dig som kunde, og i mange tilfælde har vi brug for dine bookingoplysninger for at kunne håndtere klager og forespørgsler. De data, vi kan behandle, er de data, du giver os i forbindelse med kontakten, f.eks. kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og bookingnummer.
Hvis vi modtager en klage fra nogen, opretter vi en sag, der indeholder oplysninger om klagen. Filen indeholder normalt identiteten på gæsten samt identiteten på de andre personer, der er involveret i klagen.
Vi er normalt nødt til at afsløre klagerens identitet over for den person, der er genstand for klagen. Det er uundgåeligt, når nøjagtigheden af en persons adfærd er genstand for en klage. Hvis en klager ikke ønsker, at oplysninger, der identificerer ham eller hende, videregives, vil vi forsøge at respektere dette. Det kan dog være umuligt at behandle en klage på et anonymt grundlag.
Den behandling, der er beskrevet ovenfor, er nødvendig for, at vi kan give dig oplysninger om det produkt eller den tjeneste, du har købt, eller for at rette fejl. Vores forpligtelse til at udbedre fejl kan være fastsat i en kontrakt eller ved lov, herunder forbrugerbeskyttelseslovgivning. Retsgrundlaget for behandling kan derfor både være opfyldelse af en kontrakt og en juridisk forpligtelse.

Informationssikkerhed og retsforfølgelse af misbrug
Vi behandler personoplysninger med det formål at sikre sikkerheden for alle vores produkter og tjenester, at opdage eller forhindre forskellige former for ulovlig brug eller brug, der på anden måde overtræder vilkårene for de tjenester, vi leverer. Vi behandler også disse data for at opdage og forhindre svindel. De data, der kan behandles til dette formål, omfatter IP-adresser og oplysninger om din computer eller mobile enhed.
Den ovenfor beskrevne behandling er en forudsætning for levering af tjenesterne, så retsgrundlaget er opfyldelse af en kontrakt.

Kommunikation om produkter og tjenester
Vi kan behandle personoplysninger, når vi har brug for at kommunikere med dig for at levere serviceoplysninger eller opdateringer om de produkter og tjenester, vi kontraktligt leverer til dig. Vi behandler også persondata, når du kontakter vores kundeservice.
Vi kan også behandle data, som vi separat indsamler fra dig fra tid til anden, f.eks. hvis du har valgt at svare på en kundeundersøgelse, som vi har sendt dig.
Vores legitime interesser for denne behandling er at holde dig som kunde informeret om vores produkter og tjenester og deres tilgængelighed og at forbedre vores produkter og tjenester. I forbindelse med en sådan behandling kan vi bruge dine kontaktoplysninger (navn, e-mailadresse, telefonnummer) og oplysninger om de produkter og tjenester, du bruger.
Vi behandler dine personlige data til ovenstående formål 2 år efter den sidste booking.

Udvikling af produkter og tjenester
Vi behandler personoplysninger for at udvikle vores forretning i form af vores produkter og tjenester. Til sådanne formål kan vi indsamle statistik til analyseformål.
Vores legitime interesser for en sådan behandling er at optimere vores produkter og tjenester til vores kunder. Til tekniske formål kan vi bruge kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer. Vi vil også behandle data om din computer eller mobile enhed, såsom følgende version og model.
Vi behandler dine personlige data til ovenstående formål 2 år efter den sidste booking.

Markedsføring
Vi behandler forskellige typer persondata for at kunne markedsføre vores produkter og tjenester direkte til dig. Til disse formål kan vi kommunikere med dig via f.eks. brev, sms, telefon, e-mail, Facebook, Instagram og via vores hjemmeside.
For at du kan afmelde dig et bestemt nyhedsbrev eller lignende mailing, vil der i hver mailing blive givet instruktioner om, hvordan du fravælger fremtidig kommunikation.
Vores legitime interesser for en sådan behandling er at promovere vores eksisterende eller nye produkter eller tjenester. Vi kan derfor bruge dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) og demografiske data (køn, alder og postnummer) samt oplysninger om de produkter eller tjenester, du har bestilt.
Vi behandler dine personlige data til ovenstående formål 2 år efter den sidste booking.

Besøg på vores hjemmesider
Når nogen besøger vores hjemmeside, www.hajksweden.se, bruger vi tredjepartstjenester til at indsamle oplysninger og detaljer om de besøgendes adfærdsmønstre. Det gør vi for at finde ud af antallet af besøgende på de forskellige dele af hjemmesiden. Disse oplysninger behandles uden at identificere nogen. Vi gør ikke noget forsøg på at finde ud af identiteten på dem, der besøger vores hjemmeside, og vi tillader heller ikke tredjepartstjenesten at gøre det. Hvis vi ønsker at indsamle personligt identificerbare oplysninger via vores hjemmeside, vil vi informere dig om dette på forhånd. Vi forklarer, hvornår vi indsamler persondata, og hvad vi har tænkt os at gøre med dem.
Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies, i vores Cookiepolitik.

Nyhedsbreve
Vi indsamler statistik om åbning af e-mails, og det hjælper os med at overvåge og forbedre vores nyhedsbrev. De data, vi kan behandle, er din e-mailadresse. Hvis du er kunde, kan det juridiske grundlag for vores mailing være en interesseafvejning. Du kan også have givet dit samtykke til at modtage nyhedsbreve i forbindelse med et arrangement eller anden kontakt med os eller en af vores forhandlere eller partnere. Uanset det juridiske grundlag for vores behandling har du til enhver tid ret til at afvise yderligere forsendelser ved at give os besked.
Din e-mailadresse behandles til ovenstående formål, indtil du fravælger fremtidige mailings.

Sociale medier
Hvis du sender os en besked via sociale medier, vil beskeden blive gemt i 1 år. Beskeden vil ikke blive delt med andre virksomheder eller organisationer.

Hvordan får vi oplysninger om dig?
Oplysninger, du deler med os
Vi indsamler personlige data fra dig på flere måder. Det kan f.eks. ske, når du giver dine oplysninger, når du booker overnatning eller en aktivitet, kontakter vores kundeservice eller kontakter os via sociale medier. Vi kan indsamle følgende personlige data fra dig:
– kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer)

Oplysninger, vi indsamler om dig
Når du bruger vores tjenester, kan vi indsamle følgende personoplysninger:
– kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer)
– Oplysninger om anvendte tjenester – Historiske oplysninger (din købshistorik osv.).
– Oplysninger om, hvordan du interagerer med os (hvordan du bruger vores tjenester, herunder sidens svartid, downloadfil, hvordan du kom til og forlod tjenesten, samt leveringsmeddelelser, når vi kontakter dig).
– oplysninger om din computer eller mobile enhed (såsom IP-adresse, sprogindstillinger, browserindstillinger, tidszone, operativsystem, platform og skærmopløsning).

Følsomme oplysninger
Vi indsamler normalt ikke oplysninger om følsomme personoplysninger (oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab og personoplysninger om helbred eller sexliv). Vi kan bede om oplysninger om fødevareallergier, når vi sælger indkøbsposer. Disse oplysninger gemmes kun, indtil bookingen er foretaget. Personlige identifikationsnumre udgør ikke følsomme personoplysninger i henhold til gældende lovgivning, men i det omfang personlige identifikationsnumre opbevares af os, behandler vi dem som krævende særlig beskyttelse.

Hvem kan vi dele dine oplysninger med?
For at beskytte dine rettigheder, når vi deler dine oplysninger med vores partnere eller leverandører eller andre forretningspartnere, sker al deling i overensstemmelse med skriftlige aftaler, der regulerer modtagerens rettigheder og forpligtelser med hensyn til behandlingen af dine personlige data.
Vi vil aldrig sælge dine personlige data til tredjepart, medmindre vi har din tilladelse til at gøre det. Vi vil heller ikke dele dine personlige data med tredjeparter, så de kan bruge dem til deres markedsføringsformål, medmindre vi har din tilladelse. Som med uopfordret kommunikation fra os har du en juridisk ret til at gøre indsigelse mod fremtidig markedsføringskommunikation fra en tredjepart, som vi har videregivet dine personlige data til med dit samtykke. Du skal dog kontakte denne tredjepart direkte, hvis du ønsker at gøre indsigelse mod den videre behandling af dine personlige data til dette formål. Vi kan dele dine personlige data med følgende parter:
1. Vores leverandører
2. Vores forretningspartnere

Vores leverandører
Vi kan dele dine personlige data med vores leverandører, som er tredjeparter i forhold til dig. For at kunne udføre de tjenester, vi køber, eller udvikle vores produkter og tjenester, har vores leverandører brug for at behandle dine personlige data i flere situationer.
De kontrakter, vi indgår med vores leverandører, indeholder klare bestemmelser om, hvordan de må behandle dine personlige data, som vi deler med dem. Vi og leverandørerne er dog separate juridiske enheder. Derfor kan vi normalt ikke holdes ansvarlige, hvis de ikke overholder gældende lovgivning. Hvis du har spørgsmål til en leverandørs brug af dine personoplysninger, kan du kontakte os på info@hajksweden.se for at få oplysninger om, hvilke leverandører der har behandlet dine personoplysninger.

Vores forretningspartnere
Vi kan dele dine personlige data med vores andre forretningspartnere, som kan udgøre tredjeparter i forhold til dig. En sådan deling sker, så de kan sende dig tilbud om deres produkter og tjenester.
Med “forretningspartnere” mener vi virksomheder, der tilbyder tjenester i forbindelse med tilføjelse af aktiviteter, tjenester eller produkter til dit ophold hos os.
De aftaler, vi indgår med sådanne andre forretningspartnere, specificerer tydeligt, hvordan de må behandle dine personlige data, som vi deler med dem. Vi og vores forretningspartnere er dog separate juridiske enheder. Derfor kan vi normalt ikke holdes ansvarlige for manglende overholdelse af gældende lovgivning. Hvis du har spørgsmål vedrørende sådanne andre samarbejdspartneres brug af dine personoplysninger, kan du kontakte os på info@hajksweden.se for at få oplysninger om, hvilke samarbejdspartnere der har behandlet dine personoplysninger.

Hvor behandler vi dine personlige data?
Vi behandler primært dine personoplysninger i Sverige. Vi kan dog ikke kommentere på, hvor dine personlige data behandles, når du bruger apps eller andre softwarebaserede tjenester relateret til dit ophold leveret af tredjeparter (tredjepartsapplikationer). Hvis du har spørgsmål om dette, bedes du derfor kontakte de pågældende parter direkte.

Kontakt os
Hajk Sweden AB er registreret hos det svenske Bolagsverket med organisationsnummer 559345-3474 og har hjemsted på adressen Tärningholmsgatan 22B, 217 49 Malmö. Hajk Sweden AB er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet ovenfor og overholder den svenske databeskyttelseslovgivning.
Vores kundeserviceteam er velbevandret i databeskyttelsesspørgsmål. Du kan altid stille spørgsmål om vores behandling af dine personlige data på info@hajk.se

Ændringer
Hajk Sweden AB forbeholder sig ret til at opdatere denne politik, hvis det er nødvendigt. Privatlivspolitikken blev sidst opdateret den 30. august 2023.